0نظر

میل راهنما T

مقایسه، مشاهده قیمت و خرید آنلاین میل راهنما T

قطر : D
ارتفاع : L
قیمت : تومان
D / L 50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm 150mm 160mm 180mm 200mm 220mm 240mm 250mm 260mm 280mm 300mm 320mm 340mm 360mm 380mm 400mm 420mm 440mm 460mm 480mm 500mm
12 mm 30,000 30,000 36,000 41,000 45,000 51,000 57,000 62,000 66,000 71,000 77,000 83,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
14 mm 39,000 41,000 45,000 51,000 54,000 58,000 63,000 69,000 ___ 80,000 87,000 96,000 112,000 129,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
16 mm 39,000 44,000 49,000 55,000 60,000 65,000 69,000 72,000 78,000 83,000 93,000 102,000 117,000 135,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
18 mm 47,000 51,000 52,000 58,000 64,000 69,000 74,000 80,000 83,000 87,000 94,000 103,000 120,000 135,000 155,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
20 mm 51,000 54,000 62,000 69,000 74,000 80,000 83,000 87,000 93,000 101,000 110,000 120,000 138,000 156,000 175,000 194,000 ___ 213,000 232,000 263,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
22 mm 54,000 58,000 65,000 73,000 77,000 83,000 88,000 93,000 100,000 108,000 117,000 126,000 145,000 165,000 183,000 201,000 ___ 220,000 243,000 282,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
24 mm ___ 67,000 74,000 80,000 83,000 87,000 93,000 101,000 108,000 115,000 125,000 135,000 153,000 171,000 190,000 210,000 220,000 229,000 275,000 301,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
26 mm ___ 77,000 81,000 87,000 90,000 94,000 102,000 110,000 117,000 126,000 136,000 147,000 168,000 188,000 207,000 232,000 243,000 254,000 303,000 328,000 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
30 mm ___ 78,000 ___ 87,000 ___ 102,000 ___ 116,000 ___ 153,000 ___ 182,000 205,000 229,000 254,000 278,000 ___ 312,000 350,000 395,000 289,000 312,000 343,500 374,500 398,000 421,500 445,000 468,000 491,500 515,000

میل راهنما T

خرید از 1 عدد تا عدد شامل % تخفیف می باشد

خرید بالای عدد شامل % تخفیف می باشد
تعداد :

تعداد موجودی انبار : عدد

قیمت واحد : تومان

میل راهنما T

میل راهنما T

برگشت به بالا